Kontrola těsnosti hydroizolací, průsakového potrubí, uskladňovacích a obslužných nádrží (jímek), kanalizace povrchových vod, lokalizace netěsnosti

Pro zamezení úniků odpadních vod do okolí nutno posoudit dovolenou netěsnost se skutečnou netěsností.

Metody zjišťování

 • Zkouška těsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
 • Zkouška vodotěsnosti
 • Zkouška VN
 • Lokalizace netěsnosti bublinkovou metodou, změnou tlaku, stopovým plynem, zkouška VN

Legislativně normativní opora

 • Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
 • ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
 • ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
 • ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
 • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
 • ČSN 756415 - Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
 • ČSN 838032 - Skládkování odpadů - Těsnění skládek
 • DVS 2225 Teil 2 - Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasservau Baustellenprüfungen
 • Önorm S 2076 - Deponien Dichtungsbahnen aus Kunststoff Verlegung

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.