Kontrola těsnosti objektů pro skladování a převoz nebezpečných látek

Pro zamezení úniků nebezpečných látek do životního prostředí nutno posoudit velikost netěsnosti na těchto objektech.

Metody zjišťování

 • Zkouška těsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
 • Lokalizace netěsnosti bublinkovou metodou, stopovým plynem, zkouška VN

Legislativně normativní opora

 • Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
 • ČSN EN 753415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
 • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
 • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
 • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
 • ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
 • ČSN EN ISO 6520-1 - Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
 • ČSN EN ISO 5817 - Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
 • ČSN EN 970 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.