Kontrola těsnosti gravitačních, tlakových (podtlakových) potrubí, objektů na stokách, lokalizace netěsnosti

Pro zabránění průsaků splaškových vod do podzemí je nutno definovat dovolené netěsnosti na kanalizaci a vstupních a revizních šachtách.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti a lokalizace netěsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
  • Lokalizace netěsnosti metodou stopového plynu

Legislativně normativní opora

  • Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
  • ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
  • ČSN EN 12056-5 - Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
  • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
  • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
  • ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.