Kontrola těsnosti potrubí a uskladňovacích nádrží, lokalizace netěsnosti

Kontrola těsnosti a zjištění integrální netěsnosti prokáže množství uniklých látek za období.

Tímto způsobem mohou být zjišťovány vady na potrubí a nádržích. Lokalizace netěsnosti provedena metodou stopového plynu odhalí netěsnosti i na zakrytých částech.

Metody zjišťování

 • Zkouška těsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
 • Zkouška těsnosti metodou změny objemu
 • Kontrola těsnosti a homogenity nevodivých ochranných povlaků
 • Lokalizace netěsnosti metodou stopového plynu

Legislativně normativní opora

 • Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
 • ČSN EN 753415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
 • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
 • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
 • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
 • ŠN 40 1500 až 1506 - Zkoušení těsnosti
 • ČSN EN ISO 6520-1 - Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
 • ČSN EN ISO 5817 - Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
 • ČSN EN 970 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola
 • ČSN 14127 - Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem
 • ČSN EN 13160 (1-7) - Systémy pro zjišťování netěsností
 • ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.