Kontrola těsnosti, lokalizace netěsnosti

Kontrola těsnosti a zjištění integrální netěsnosti prokáže množství uniklých látek za období.

Tímto způsobem mohou být zjišťovány vady na inženýrských sítích. Lokalizace netěsnosti provedena metodou stopového plynu odhalí netěsnosti i na zakrytých částech.

Metody zjišťování

  • Zkouška těsnosti metodou změny tlaku (přetlaková zk., podtlaková zk.)
  • Lokalizace netěsnosti metodou stopového plynu

Legislativně normativní opora

  • Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
  • ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
  • ČSN EN 13185 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu
  • ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
  • ČSN EN 753415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
  • ČSN EN ISO 6520-1 - Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
  • ČSN EN ISO 5817 - Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
  • ČSN EN 970 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola

O provedení a vyhodnocení zkoušky těsnosti je vystaven protokol dle příslušných norem a postupů.